Nước ion kiềm và thực hư tác dụng với sức khỏe?

Nước ion kiềm và thực hư tác dụng với sức khỏe?